Argalo BV.


Bewindvoering

Bewindvoering


U kunt bewindvoering aanvragen als u niet in staat bent uw financiele belangen te behartigen (bewindvoering wordt ook wel beschermingsbewind of onderbewindstelling genoemd). Bewindvoering kan ook door directe familieleden aangevraagd worden. Bewindvoering is een wettelijke maatregel ter bescherming van uw financiële belangen. Dit zijn bijvoorbeeld inkomsten of het bezit van een huis.

Wie doet bewindvoering

Een gezinslid, familielid of kennis kan de bewindvoerder zijn. Vaak is dat een goede oplossing maar soms is het beter om bewindvoering bij een organisatie onder te brengen die dit dagelijks doet. Bij onenigheid kan het namelijk de relatie met gezinsleden, familieleden of kennissen verslechteren.

Argalo en bewindvoering

Argalo is onafhankelijke, professionele organisatie, bewindvoering is ons vak. Wij zorgen ervoor dat alle goederen die onder bewind gesteld zijn, goed worden beheerd. Formeel mag u niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden wel zo veel mogelijk rekening met uw wensen.

Aanvragen bewindvoering

U kunt zelf bewind aanvragen maar ook uw bloedverwanten of uw levenspartner. Als u zelf de aanvraag niet kan indienen en er ook geen familie of levenspartner is, kan door anderen (bijvoorbeeld een maatschappelijk werker) een verzoek worden gedaan aan de officier van justitie. Wij kunnen u door alle formaliteiten begeleiden.

Bewindvoering bij schulden


Schuld als reden voor onder bewindstelling

Beschermingsbewind, of te wel bewindvoering is bedoeld voor mensen die, zoals de wet beschrijft: “door hun lichamelijke en/of geestelijke toestand, tijdelijk of blijvend, niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen of problematische schulden hebben”. Er moet dus een reden zijn voor de onderbewindstelling.

Bewindvoering en schuldhulpverlening

Argalo zal u begeleiden met het schuldhulpverleningstraject bij de gemeentelijke schuldhulpverleningsorganisatie om het traject zo snel en zo goed als mogelijk is te laten starten en te doorlopen.

Verzoek tot onderbewindstelling verstuurd, en nu?

Als de kantonrechter het verzoek tot onderbewindstelling heeft ontvangen, zal de rechter de betrokkene, zijn of haar partner en kinderen, de aanvrager en de voorgestelde bewindvoerder oproepen voor een zitting. Eventueel kunnen ook andere personen, zoals de schuldhulpverlener of uw persoonlijk begeleider opgeroepen worden. De tijd tussen verzoek en de uitspraak verschilt per rechtbank, maar is ongeveer 1 à 2 maanden.

Onder bewind, en nu?

Na de uitspraak gaat de bewindvoerder aan de slag. Allereerst gaat hij structuur aanbrengen in de ontvangsten en de betalingen. De inkomsten worden ontvangen en de betalingen worden uitgevoerd, van een rekening die alleen beheerd wordt door de bewindvoerder. De bewindvoerder beheerd ook een leefgeldrekening, waarvan de onderbewindgestelde een betaalpas krijgt. Op deze rekening wordt wekelijks of maandelijks leefgeld gestort. Daarna gaat de bewindvoerder stabiliseren, dat is het in evenwicht brengen van de inkomsten en de uitgaven. Zodra dat voor elkaar is, wordt de betrokkenen aangemeld bij de gemeentelijke schuldhulpverleningsorganisatie.

Bewindvoering bij ouderen


Soms zijn mensen niet meer in staat om de juiste beslissingen te nemen. Denk bijvoorbeeld aan mensen met dementie of psychische ziekte. Het gevaar bestaat dat zij beslissingen nemen die nadelige gevolgen hebben voor henzelf. Wilt u iemand tegen zichzelf in bescherming nemen? Als het gaat om financiële handelingen die iemand niet meer kan overzien, dan is beschermingsbewind dé oplossing.

Bewindvoerder binnen de familie

Degene die beschermingsbewind aanvraagt mag zelf aangeven wie er als bewindvoerder moet optreden. Een gezins- of familielid heeft de voorkeur.

Professionele bewindvoerder

Soms is het beter om de bewindvoering bij een professionele organisatie onder te brengen. Als er geen familie meer is waar men op terug kan vallen, kan het niet anders. Maar soms is er (angst voor) onenigheid binnen de familie. Dan is een onafhankelijke bewindvoerder de oplossing. Een goede bewindvoerder met verstand van zaken kan een rustgevende gedachte zijn. De financiële zaken zijn dan in goede handen.

Wie vraagt bewindvoering aan

De betrokkene zelf kan beschermingsbewind aanvragen, maar ook zijn partner of familieleden tot in de 4e graad. Denk aan ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes en neven en nichten. Ook de mentor van de betrokkene of de instelling waar de betrokkene verblijft kan beschermingsbewind aanvragen.

Bij wie bewindvoering aanvragen

Beschermingsbewind moet aangevraagd worden bij de kantonrechter. Argalo wil u daarbij helpen. De kantonrechter beslist uiteindelijk of er beschermingsbewind nodig is. In dat het geval kan Argalo de bewindvoerder worden.

Kosten bewindvoering

Voor een verzoek aan de kantonrechter moet griffiekosten betaald worden. Daarnaast wordt er éénmalig een vergoeding voor de intake gevraagd en een maandelijkse vergoeding. Als de kosten niet gedragen kunnen worden, kan er een tegemoetkoming aangevraagd worden.

Werkzaamheden van bewindvoerder


Onderstaande tekst is overgenomen van het document “Aanbevelingen meerderjarigenbewind” van het LOVCK van 21 januari 2014. In dit document staan de uitgangspunten die landelijk, door alle rechtbanken worden gebruikt.

Tot de gewone werkzaamheden tijdens het bewind behoren:

 • het regelen van de financiele huishouding, inclusief belastingaangifte box 1 over het laatste belastingjaar, kwijtschelding verzoeken van heffingen, aanvragen (bijzondere) bijstand en huurtoeslag
 • andere reguliere handelingen m.b.t. onder bewind gestelde goederen
 • het treffen van enkele afbetalingsregelingen
 • regelmatig contact met rechthebbende; binnen redelijke grenzen spreekuurcontact
 • in beperkte mate naar zitting kantonrechter
 • doen van rekening en verantwoording; voor extra werk bij tussentijdse eindrekening geldt een forfaitair tarief.

Niet tot de gewone werkzaamheden behoren:

 • bewind bij ondernemersactiviteiten van rechthebbende; hulp bij ingewikkelde nalatenschap waarin rechthebbende gerechtigd is
 • werkzaamheden ten behoeve van het stabiliseren van problematische schuldsituaties in het voortraject en in het kader van de toeleiding tot een minnelijke- of wettelijke schuldenregeling
 • verkoop van onroerend goed of aandelen
 • ontruiming van de woning;
 • belastingaangifte in box 1 voor meerdere jaren in één keer en aangifte in box 2 of 3
 • frequent naar zitting kantonrechter, vooral als de afstand groot is.

Steeds meer mensen vragen hulp bij het doen van hun administratie of het oplossen van hun financiele problemen. Argalo zorgt voor financiele rust door het beheer van uw financiele zaken over te nemen.

Werkzaamheden bewindvoerder bij intake


Onderstaande tekst is overgenomen van het document “Aanbevelingen meerderjarigenbewind” van het LOVCK van 21 januari 2014. In dit document staan de uitgangspunten die landelijk, door alle rechtbanken worden gebruikt.

Tot de werkzaamheden van de intake behoren:

 • aanvragen bewind en zo nodig mee naar zitting,
 • in kaart brengen samenstelling vermogen, inkomsten, uitgaven, schulden en vorderingen; beschrijven boedel
 • alle reguliere werkzaamheden i.v.m. inkomen/werkzaamheden cliënt, zoals aanvragen uitkering en huursubsidie en regelen van bankzaken; zo nodig wijzigen samenstelling vermogen;
 • eventueel met oog op verhuizing in overleg met rechthebbende en/of familie verkoop woning/inboedel.

Niet tot de gewone intake werkzaamheden behoren:

 • ontruiming van de woning
 • werkzaamheden ten behoeve van het stabiliseren van problematische schuldsituaties in het voortraject en in het kader van de toeleiding tot een minnelijke- of wettelijke schuldenregeling
 • meegaan naar Wsnp-zitting of naar het UWV, het doen van aangifte wegens inbraak of mishandeling (soms gaat cliënt niet als bewindvoerder niet meegaat).

Steeds meer mensen vragen hulp bij het doen van hun administratie of het oplossen van hun financiele problemen. Argalo zorgt voor financiele rust door het beheer van uw financiele zaken over te nemen.

Werkgebied van Argalo


Zoekt u een bewindvoerder bij u in de buurt? Argalo vindt persoonlijk contact belangrijk. Argalo werkt met meerdere bewindvoerders die een beperkt werkgebied hebben. Ons werkgebied omvat een groot deel van Noord-Holland en Zuid-Holland.

Het werkgebied omvat de volgende streken en plaatsen: Alphen aan den Rijn, Amsterdam, Amstelveen, Bloemendaal, Duin en Bollenstreek, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Kennermerland, Leiden, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Uitgeest, Velsen, Voorschoten, Zandvoort en Zoeterwoude.

Argalo is onafhankelijke, professionele organisatie, bewindvoering is ons vak. Wij zorgen ervoor dat alle goederen die onder bewind gesteld zijn, goed worden beheerd. Formeel mag u niet meer beslissen over deze goederen, maar we houden wel zo veel mogelijk rekening met uw wensen.

Steeds meer mensen vragen hulp bij het doen van hun administratie of het oplossen van hun financiële problemen. Argalo zorgt voor financiële rust door het beheer van uw financiële zaken over te nemen.

Tarieven


De beloning voor curatele, bewindvoering en mentorschap wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld en staat beschreven in de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren. Bij de beloning wordt onderscheid gemaakt tussen standaard en problematische schulden. Bij twee personen die onder curatele, bewind staan of een mentor hebben, die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd of op een andere wijze een economische eenheid vormen, geldt een aangepaste beloning. De beloning voor curatele is gelijk aan die van bewindvoering en mentorschap.

De beloning voor 2016, inclusief 21% BTW, is:

Intake eenmalig Per maand
Bewindvoering € 629,20 € 111,42
Bewindvoering met problematische schulden € 629,20 € 144,20
Bewindvoering en mentorschap € 1.132,56 € 200,56
Bewindvoering en mentorschap met problematische schulden € 1.132,56 € 230,06


Verder zijn er beloningen voor verhuizing, verkoop of ontruiming van de woning, beheren van een PGB en het opmaken van een eindrekening & verantwoording.

In sommige gevallen kan er beroep gedaan worden op de bijzondere bijstand om de kosten voor curatele, bewindvoering, mentorschap of budgetbeheer geheel of gedeeltelijk vergoed krijgen.

Contact


Twijfelt u nog en wilt u meer informatie? Pak dan de telefoon en bel ons. Wij zijn van maandag t/m donderdag van 10.00 tot 14.00 telefonisch bereikbaar op nummer 0252 50 50 22

Wij zijn ook via de e-mail te bereiken. U krijgt op werkdagen, binnen 48 uur bericht. Klik hier om een email te versturen.

Argalo Bewindvoering heeft een waarnemingsregeling met Budget met Beleid en iedereen een coach. Doel van deze regeling is continuïteit van dienstverlening van curatele, bewindvoering en mentorschap.

Postadres Argalo Bewindvoering

Argalo Bewindvoering
Postbus 90
2180 AB Hillegom
KvK 2811 3941